Nye krav til lærere

Det blir stadig større krav til lærere, og det viser seg at den utdanningen mange har ikke er tilstrekkelig for å være lærer i den norske skolen. Dermed kan de i prinsippet ikke undervise. Det de eventuelt må gjøre er å ta videreutdanning. Enten for å forbedre sine karakterer eller for å få bredere kunnskap. Denne kunnskapen kan de få ved at arbeidsgiveren tilbyr dem å ta ekstra utdanning for å nå kravene som er stilt, eller at de gjør dette på egenhånd. Først da kan de bli fullkomne lærere i skolen.

Som de nye kravene tilsier er det først og fremst karakterene i matematikk og norsk som ikke er gode nok. Dette gjelder ikke alle lærere, men stadig viser det seg at en større andel lærere i dag ikke oppfyller kravene.

Gode lærer har god erfaring

Har man derimot en kompetanse som ikke holder for å bli lærer, kan man enkelt melde seg på et årsstudium i pedagogikk som kombinert med den kompetansen man allerede innehar, vil utgjøre en lærerutdanning man kan bruke i yrket. Det som er bra med denne typen lærere, er at de ofte har god erfaring fra arbeidslivet, der de har utført arbeidsoppgaver som var relevante for utdanningen. Dermed blir denne typen lærere et tilskudd til mange skoler.

De nye kravene er resultat av en ny reform om stadig forbedringer i skolesystemet, som både skal gagne barna, men også samfunnet som helhet. For med de beste lærerne man kan ha, vil samfunnet i lengden profittere på kompetansehevingen. Ikke bare fordi man vil få bedre lærere, men man vil også få mer kompetente unge som vokser opp. De vil ha flere ben å stå på når de selv skal ut i arbeidslivet Dermed vil kostnader bli spart, slik at disse pengene kan brukes på andre områder i skolevesenet eller samfunnet forøvrig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *