Lærerutdanning for nye lærere

En lærerutdanning er for dem som skal undervise i skolen. Man kan for det første ta førskolelærerutdanning, og da kan man undervise i barnehager og grunnskolen. Videre kan man ta lærerutdanning direkte for å bli lærer i grunnskole, ungdomsskole eller videregående skole. Mange som vil omskolere seg og bli lærere, kan ofte bare ta faget pedagogikk, som betyr lærerutdanning.. Dersom de har utdanning i ulike fag som matematikk, engelsk, norsk, fysikk eller andre kan da kombinere disse med den nye pedagogikken som ofte er en årsstudium. Da kan man velge mellom fag som:

  • Grunnskolelærer
  • Adjunkt
  • Pedagog
  • Undervisningsinspektør
  • Kateket
  • Barnehagelærer
  • Gymlærer
  • Skoleassistent

Lærerutdanningen setter fokus på å se elevene og skape gode relasjoner mellom barn, lærere og foreldre. Det å respektere andre og forskjellige folkeslag, nysgjerrighet og vennskap. Derfor er det viktig å utdanne lærere som ønsker å gå i spissen for å gjøre en forskjell. Læreren skal være et forbilde som barna ser opp til, og som de kan lære gode holdninger av. Sammen med foreldre, kan lærere være forbilder som barna tar med seg resten av livet. Dermed må en lærer tenke grundig over hvilken rolle den skal spille i det daglige møte med barna.

Blanding av høy kompetanse og gode holdninger

En lærer må ha en god blanding av kompetanse og holdninger. Med kompetanse menes det at læreren må ha gode karakterer fra utdanning, spesielt i matematikk og norsk. Med holdninger menes det at læreren skal ha positiv påvirkning på barnas utvikling, slik at de får gode samarbeids-vilkår og kan vise empati og respekt.

Det må settes fokus på samfunnskunnskap og lære å kunne håndtere ulikheter og uenighet med konfliktløsning med dialog. Innehar man selv disse egenskapene, og ønsker å bli lærer, har man et godt utgangspunkt. Det finnes læresteder mange plasser i landet, og derfor vil det ikke være langt unna, uansett hvor man kommer fra i landet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *